Wordt ook lid van

Vikings Hardenberg

Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal één seizoen. Gedurende de vakantieperiode(n) vinden geen trainingen en wedstrijden plaats. Het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend verlengd met één seizoen, maar niet als tijdig schriftelijk is opgezegd. De contributie zal middels een automatische incasso worden geïnd, aan de hand van de in de “machtiging automatische incasso” aangegeven incassowijze. De bondsafdracht (betaling voor deelname aan competitie) wordt samen met de incassomomenten middels een automatische incasso geïnd. De bondscontributie wordt jaarlijks aangepast (verhoogd) aan de op dat moment geldende tarieven van de NBB. Leden kunnen in geval van bijzondere omstandigheden, dit uitsluitend ter beoordeling door het bestuur, bij het bestuur een schriftelijk verzoek indienen voor het verkrijgen van een terugbetaling van de contributie, aanpassing van betalingsschema en/of ontheffing voor een voortijdige beëindiging van het lidmaatschap. De kosten van de bondsafdracht, welke de NBB aan de vereniging voor het betreffende lid in rekening heeft gebracht, kunnen echter niet worden teruggevorderd.

Afmelden als lid kan alleen aan het einde van het lopende seizoen, als er schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie (ledenadministratie@vikingshardenberg.nl) wordt opgezegd. Deze opzegging dient vóór 15 juni van het lopende seizoen te zijn gedaan. Bij niet tijdige opzegging is het lid de volledige contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd. Bij een opzegging gedurende het seizoen blijft de volledige contributie voor dat seizoen verschuldigd.

Wanneer een nieuw lid eerder lid is geweest van een andere basketbal vereniging en in competitieverband heeft gebasketbald, dan dient dit nieuwe lid een schuldvrijverklaring te kunnen overleggen. Hier dient het nieuw lid zelf voor te zorgen.  Zolang dit niet geregeld is, kan het nieuwe lid namelijk niet in competitieverband spelen.

Verder bestaat er een gezinsreductie. Deze reductie bestaat uit 25% op de contributie vanaf het derde gezinslid.